IT's UP AND RUNNING! Accumulator betting has been added to our VIP-IBC platform! Subscribe NOW to be given access!

Prijateľná Politika Použitia

Nasledujúce informácie sú DÔLEŽITÉ a ZÁVÄZNÉ - Prečítajte si pozorne

Táto Prijateľná politika používania (AUP) upravuje vaše používanie www.vip-ibc.com webovej stránky. Pokiaľ nie je uvedené inak, podmienky napísané veľkými písmenami ktoré nie sú definované v tomto dokumente, musia obsahovať definície uvedené v našich všeobecných pojmoch. Používaním alebo žiadosťou o použitie platformy (www.vip-ibc.com), súhlasíte s dodržiavaním sa podmienok tohto AUP, ktoré sú začlenené do akejkoľvek dohody medzi vami a spoločnosťou BET-IBC.

Zakázané použitia - prehľad

Platformu môžete používať iba na zákonom povolené účely. Nesmiete ju používať:

 • Ak to akýmkoľvek spôsobom porušuje platné lokálne, štátne, alebo medzinárodné zákony alebo predpisy.
 • Akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný alebo podvodný, alebo má akýkoľvek nezákonný alebo podvodný účel alebo účinok.
 • Na účely poškodenia, alebo pokusu poškodenia niekoho, vrátane maloletých, alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol porušiť osobné práva iných osôb.
 • Akýmkoľvek spôsobom, ktorý porušuje alebo pravdepodobne porušuje autorské práva, obchodné značky, obchodné tajomstvo, alebo iné práva duševného vlastníctva iných osôb.
 • Odovzdať alebo zabezpečiť odosielanie akýchkoľvek nevyžiadaných alebo neoprávnených reklamných alebo propagačných materiálov, alebo akejkoľvek inej podobnej naliehavej žiadosti (spam).
 • V súvislosti s akýmkoľvek hanlivým, neslušným, obscénnym, urážlivým, ohrozujúcim, alebo zneužívajúcim správaním alebo činnosťou.
 • Vedome preniesť akékoľvek údaje, odoslať alebo odovzdať akýkoľvek materiál, ktorý obsahuje vírusy, trójske kone, červy, časové bomby, roboty, loggery, spyware, adware, alebo akékoľvek iné škodlivé programy alebo podobný počítačový kód navrhnutý tak, aby nepriaznivo ovplyvnil prevádzku akéhokoľvek počítača softvéru alebo hardvéru.
 • akýmkoľvek spôsobom, ktorý je v rozpore s našimi Zmluvnými podmienkami.

Špecifické zákazy

Bez toho, aby bola dotknutá všeobecnosť vyššie uvedených zásad, neprijateľné použitie zahŕňa okrem iného nasledujúce:

 • spôsoby ktoré spôsobujú škodu alebo narušenie nášho podnikania vrátane Platformy a / alebo podnikania alebo aktivít našich klientov, alebo ktoré môžu vytvárať pre nás a našich klientov hocijaké záväzky.
 • manipuláciu s trhom spôsobom, ktorý je spojený so športovou udalosťou, ktorá sa hrá na úplne alebo čiastočne vopred určený výsledok (t. j. použitie spojené s fixovaním zápasov).
 • vsadenie proti akémukoľvek športovému tímu, ktorého máte priamo alebo nepriamo záujem, napr. ako zamestnanec, riaditeľ, predseda alebo akcionár.
 • používanie akýchkoľvek metód alebo techník na extrakciu údajov z platformy bez nášho súhlasu (napríklad zhromažďovanie údajov alebo získavanie údajov).
 • klamlivé praktiky alebo spôsoby práce.
 • akcie, ktoré obmedzujú alebo bránia používaniu alebo užívaniu platformy.
 • akcie ktoré spôsobujú alebo sa pokúšajú spôsobiť narušenie bezpečnosti alebo narušenie internetovej komunikácie (napríklad prístup k údajom ktorým nie ste určeným príjemcom, alebo prihlásenie na server alebo účet, ku ktorému nemáte výslovne oprávnený prístup).
 • vykonávanie akejkoľvek formy monitorovania siete, ktorá zachyti údaje, ktoré nie sú určené pre vás.
 • obchádzanie overovania používateľa alebo zabezpečenia akéhokoľvek hostiteľa, siete, alebo účtu.
 • narušenie alebo odmietnutie služby ľubovoľnému používateľovi (napr. útok na odmietnutie služby).
 • používanie hocijakého programu / skripty / komandy, alebo odosielanie správy akéhokoľvek druhu predurčenej tak, aby zasahovala alebo zakazovala použitie terminálu.
 • poskytnutie falošných alebo nesprávnych údajov akéhokoľvek druhu.
 • posielanie nevyžiadanej pošty alebo iného reklamného materiálu osobám, ktoré si takéto materiály výslovne nevyžiadali.
 • vývoz alebo opätovný vývoz údajov alebo obsahu v rozpore s vývoznými alebo dovoznými zákonmi, alebo bez všetkých požadovaných schválení, licencií a výnimiek.

Vynútenie

BET-IBC rozhodne, podľa svojho uváženia, či došlo k porušeniu tejto AUP. Ak došlo k porušeniu týchto pravidiel, môžeme podniknúť akékoľvek kroky, ktoré považujeme za vhodné.

Nedodržanie tohto AUP predstavuje závažné porušenie podmienok a môže mať za následok konanie niektorých alebo všetkých nasledujúcich akcií:

 • okamžité, dočasné, alebo trvalé zrušenie vášho práva použitia platformy.
 • okamžité, dočasné alebo trvalé odstránenie všetkých údajov, obsahu, alebo iného materiálu, ktorý ste poskytli.
 • odoslanie varovania.
 • súdne konanie proti vám za úhradu všetkých nákladov na základe odškodnenia (vrátane, ale nie výlučne, primeraných správnych a právnych nákladov) vyplývajúcich z porušenia.
 • ďalšie právne kroky proti vám.
 • poskytovanie takýchto informácií orgánom činným v trestnom konaní a iným regulačným orgánom.

Vylučujeme zodpovednosť za kroky vykonané v reakcii na porušenie tohto AUP. Reakcie opísané v týchto pravidlách nie sú obmedzené, a môžeme podniknúť akékoľvek iné kroky, ktoré považujeme za vhodné.

Zmeny týchto pravidiel

Tieto zásady prijateľného používania môžeme kedykoľvek revidovať zmenou tejto stránky bez predchádzajúceho upozornenia. Preto je vašou zodpovednosťou pravidelne kontrolovať túto politiku, aby ste sa uistili, že s ňou súhlasíte, a vaše pokračujúce používanie platformy a softvéru bude považované za akceptovanie akýchkoľvek zmien v týchto pravidlách, ktoré by sme mohli urobiť .

Možnosť vylúčenia zodpovednosti

Akékoľvek porušenie alebo oneskorenie vo vykonávaní alebo presadzovaní tejto politiky nepredstavuje vzdanie sa ani tejto politiky, ani iného práva

Otázky?

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa súladu s AUP, kontaktujte BET-IBC na vip@bet-ibc.com