IT's UP AND RUNNING! Accumulator betting has been added to our VIP-IBC platform! Subscribe NOW to be given access!

Regulamin

Informacje poniżej są WAŻNE i PRAWNIE WIĄŻĄCE – Przeczytaj je uważnie

 1. Wprowadzenie
  1. Następujący regulamin, wraz z naszym Akceptowalnym Użyciem i Polityką Prywatności (które są włączone niniejszym przez odniesienie) (razem, „Regulamin”) zarządza użytkowaniem platformy zakładów („Platformy”) dostarczonej przez VIP-IBC („my”, „nas” oraz/lub „nasze”) przez stronę internetową („Strona”).
  2. Korzystając z Platformy i oprogramowania w niej zawartego („Oprogramowanie”) użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i wyraził zgodę na przestrzeganie tego Regulaminu.
 2. Charakter Platformy
  1. Wszystkie zakłady są zawierane pomiędzy użytkownikiem a Bukmacherami tylko wtedy, gdy VIP-IBC nie jest i nie będzie pod żadnym warunkiem partycypować w tych Zakładach. VIP-IBC nie działa w charakterze bukmachera i za takiego się nie uważa.
 3. Informacje o koncie
  1. Użytkownik zgadza się i potwierdza, że:
   1. używanie Platformy przez użytkownika nie naruszy żadnych przepisów, regulacji, kodeksu postępowania ani żadnych zobowiązań wobec osób trzecich.
   2. jako osoba prywatna, użytkownik potwierdza, że ma co najmniej 18 lat, jest w pełni władz umysłowych i w pełni zdolny do zawarcia wiążących umów prawnych.
  2. nie mamy obowiązku zezwolenia żadnemu podmiotowi lub osobie na używanie Platformy i rezerwujemy sobie prawo do odmowy wydania takiego zezwolenia jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi prawnemu według naszego wyłącznego uznania.
  3. wszystkie informacje o koncie w tym nazwę(y) użytkownika, hasło(a) będą zabezpieczone i poufne. Użytkownik zgadza się natychmiast powiadomić nas, kiedy dowie się o nieautoryzowanym użyciu Platformy.
 4. Użytkowanie Platformy
  1. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za korzystanie z Platformy wyłącznie w celach obstawiania zakładów zgodnie z prawem i ściśle zgodnie z tym Regulaminem. Zabrania się korzystania z Platformy, jeśli takie korzystanie jest uznawane za nielegalne w jurysdykcji, pod którą znajduje się użytkownik.
  2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie Zakłady i wszystkie powiązane z nimi zyski, straty oraz inne rozliczenia, w tym (ale nie ograniczone do) wybór Zakładów, dokładność, wysokość stawki i/lub zgodność z obowiązującymi limitami zakładów. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że może stracić pieniądze na Zakładach i że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie straty. VIP-IBC w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za takie straty.
  3. Użytkownik jest odpowiedzialny za zrozumienie treści i działania Platformy, w tym funkcjonalności Oprogramowania.
  4. Użytkownik zgadza się, żeby:
   1. zapewnić pełną współpracę i pomoc wymaganą w związku z prowizjami Platformy oraz z badaniem wszelkich przerw, usterek lub problemów z bezpieczeństwem;
   2. zapewnić wszystkie dane i inne informacje wymagane w rozsądny sposób w związku z tym Regulaminem, w tym informacje zabezpieczające dostęp oraz interefejsy oprogramowania do wszelkich istotnych aplikacji biznesowych oraz upewnić się, że wszystkie te informacje są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz nie wprowadzają w błąd pod żadnym względem;
   3. terminowo i sprawnie wypełniać swoje obowiązki i natychmiast powiadamiać nas o wszelkich faktycznych lub podejrzewanych naruszeniach.
  5. Jeśli którykolwiek z wyżej wymienionych zobowiązań nie zostanie spełniony, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia, straty lub szkody wynikające z tego rodzaju awarii lub spowodowanych informacjami lub materiałami zapewnionymi przez użytkownika.
  6. Jeśli wzrost z inwestycji użytkownika w którymś momencie będzie wyjątkowo wysoki lub jego zachowanie jako gracza będzie odbiegać od normy, rezerwujemy sobie prawo do zwiększenia prowizji od zakładów i przelewów.
 5. Poleganie na danych Platformy
  1. Informacje dostępne za pośrednictwem Platformy dotyczące orientacyjnej ceny i ilości oferowanej przez Bukmacherów („Oferta(y)”) są udzielane na zasadzie „tak jak jest” i VIP-IBC nie składa żadnych oświadczeń oraz nie daje żadnych gwarancji w odniesieniu do dokładności tych informacji.
  2. Użytkownik akceptuje, że VIP-IBC nie ponosi odpowiedzialności za nieścisłości w Ofertach. Użytkownik akceptuje, że wszystkie Oferty są tylko zaproszeniami, dlatego nie można zagwarantować dostępności lub aktualnego statusu Oferty, gdy zamawia obstawienie Zakładu.
 6. Zawieszenie Platformy i konserwacja
  1. Rezerwujemy sobie prawo do ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia dostępu do Platformy bez żadnej odpowiedzialności:
   1. jeśli uznamy działanie za konieczne i uzasadnione w celu ochrony interesów naszych, użytkownika bądź osób trzecich (w tym naszych klientów) oraz/lub w celu ochrony bezpieczeństwa działania Platformy lub systemów VIP-IBC lub sieci lub sieci naszych klientów;
   2. jeśli użytkownik naruszy niniejszy Regulamin lub mamy uzasadnione przeświadczenie, że go naruszył lub ma zamiar naruszyć;
   3. jeśli użytkownik nie będzie z nami współpracował w związku z podejrzeniami dotyczącymi naruszenia Regulaminu; lub
   4. jeśli jesteśmy zmuszeni do tego zgodnie z prawem lub zgodnie z wnioskiem jakiegokolwiek organu regulacyjnego lub rządowego.
  2. Możemy zawiesić całość lub dowolną część Platformy w celu naprawy, konserwacji lub ulepszenia. W miarę możliwości staramy się powiadamiać o zawieszeniu z wyprzedzeniem oraz ograniczać wszelkie zawieszenia do minimum. Jeśli będziemy zmuszeni do zawieszenia z powodu wady lub kompromisu ze strony użytkownika, zawieszenie będzie trwało, dopóki problem nie zostanie naprawiony na poziomie naszego uzasadnionego zadowolenia.
 7. Wyjątki
  1. Użytkownik uznaje i akceptuje, że ze względu na charakter Platformy nie możemy obiecać, że będzie ona wolna od błędów, odporna na zagrożenia bezpieczeństwa lub dostępna w sposób nieprzerwany. Zastosujemy wszelkie uzasadnione środki w celu zachowania dokładności i dostępności Platformy, ale nie możemy zapewnić żadnej gwarancji w odniesieniu do tych kwestii.
  2. Użytkownik zgadza się i akceptuje, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i usterki na Platformie (w tym Oprogramowania). [Niezależnie od powyższego, użytkownik szczególnie zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty (w tym, ale nie ograniczone do strat w wyniku hazardu), które mogą zostać poniesione w rezultacie polegania na danych Platformy (w tym, ale nie ograniczone do jakichkolwiek nieprawidłowych powiadomień o odrzuceniu lub niezrealizowaniu dowolnej transakcji), chyba że użytkownik złoży wcześniejszą prośbę o sprawdzenie poprawności tych danych i błędnie potwierdzimy, że są poprawne. Taka odpowiedzialność będzie jednak podlegać ograniczeniom i wyjątkom wskazanym w klauzuli 10 poniżej.]
  3. Użytkownik zgadza się i akceptuje, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy lub opóźnienia w stosunku do
   ( i) zarządzania i utrzymywania kont bukmacherskich użytkownika, w tym (ale nie ograniczone do) jakiegokolwiek braku zapewnienia o dostępności i dokładności środków,
   ( ii) sprawdzania i weryfikacji wszystkich Zakładów, w tym (ale nie ograniczone do) ich statusu i poprawności i/lub
   (iii) jakiegokolwiek innego aspektu wyboru Zakładów.
   Użytkownik potwierdza i akceptuje, że ma dostęp do swoich kont inny niż przez Platformę i zgadza się, że jest odpowiedzialny za regularne monitorowanie i sprawdzanie wszystkich aspektów swojej aktywności hazardowej za pomocą innych środków.
  4. Nie jesteśmy odpowiedzialni za jakikolwiek nieautoryzowany dostęp do danych lub nieautoryzowane użycie Platformy [chyba że taki dostęp lub użycie wynikło z naszego błędu i nieprzestrzegania naszych zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa w granicach rozsądku].
 8. Własność
  1. www.vip-ibc.com jest własnością VIP-IBC.com, w tym (ale nie ograniczone do) wszystkie prawa do danych, bazy danych, prawa własności intelektualnej i powiązanej treści z wyjątkiem wszystkich informacji związanych z Ofertami. Użytkownik nie ma żadnych praw do Platformy lub Oprogramowania z wyjątkiem ograniczonego prawa do korzystania, jak wskazano w klauzuli 4 powyżej.
  2. Użytkownik akceptuje i potwierdza, że nie podejmie się (chyba że obowiązujące prawo zezwala na to lub wcześniej zostało wyrażone z nami porozumienie w tej kwestii):
   1. próby skopiowania, zmodyfikowania, zduplikowania, stworzenia dzieł pochodnych, rekonstrukcji, odzwierciedlenia, ponownego opublikowania, pobrania, wyświetlenia, transmitowania lub rozpowszechniania jakiejkolwiek części lub całości Platformy lub jakiejkolwiek powiązanej dokumentacji („Dokumentacja”) (w stosownych przypadkach) w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób; lub
   2. próby cofnięcia kompilacji, dezasemblacji, inżynierii wstecznej lub w inny sposób zredukowania do formy zrozumiałej dla człowieka jakiejkolwiek części lub całości Oprogramowania; lub
   3. próby zdobycia dostępu do jakiejkolwiek części lub całości Platformy i/lub Dokumentacji w celu zbudowania produktu lub usługi, która będzie konkurować z Platformą i/lub Dokumentacją;
   4. korzystania z Platformy w celu zapewnienia usługi osobom trzecim; lub
   5. udzielenia licencji, sprzedaży, wynajmu, dzierżawy, przenoszenia, rozpowszechniania, przydzielania komuś, wyświetlania, ujawniania lub innego komercyjnego wykorzystywania ani udostępniania Platformy w żaden inny sposób (lub jakiejkolwiek jej części) żadnej stronie trzeciej;
   6. próby otrzymania lub pomocy osobom trzecim w otrzymaniu dostępu do Platformy innym sposobem niż poprzez porozumienie z nami.
 9. Odszkodowanie
  Użytkownik zgadza się chronić i zabezpieczać nas przed roszczeniami, postępowaniami, stratami, odszkodowaniami, wydatkami i kosztami (w tym, ale nie ograniczone do opłat sądowych i prawnych) powstałych w związku z korzystaniem użytkownika z Platformy i/lub naruszeniem przez niego lub nieprzestrzeganiem tego Regulaminu.
 10. Ograniczenie
  1. Z wyjątkiem przypadków wyraźnie wskazanych w Regulaminie, wszystkie gwarancje, przedstawicielstwa oraz warunki jakiegokolwiek rodzaju (wynikające z ustawy lub prawa publicznego) są, w najpełniejszym zakresie dozwolone przez obowiązujące prawo, wyłączone.
  2. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza odpowiedzialności:
   ( i) za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane przez nasze zaniedbanie
   ( ii) za oszustwo lub oszukańcze wprowadzenie w błąd, lub
   (iii) cokolwiek nie może być wyłączone według obowiązującego prawa.
  3. Użytkownik zgadza się, że:
   ( i) jest autoryzowanym użytkownikiem
   ( ii) jego prawa do korzystania z Platformy pochodzą wyłącznie z praw posiadacza konta VIP-IBC, dla którego wydawane są nazwa użytkownika i hasło („Posiadacz Konta”)
   (iii) wyłączna odpowiedzialność VIP-IBC spoczywa na Posiadaczu Konta, oraz
   (iv) nie posiada praw w stosunku do VIP-IBC, umownych lub innych, a niniejszym zrzeka się wszystkich tego rodzaju praw bez uszczerbku dla powyższego i z zastrzeżeniem klauzuli 10.2 i 10.3:
   1. VIP-IBC nie ponosi odpowiedzialności deliktowej (w tym zaniedbania lub naruszenia ustawowego obowiązku), umowy, wprowadzenia w błąd, restytucji lub innej, za jakąkolwiek stratę zysku (bezpośrednią lub pośrednią), utratę działalności, utratę dobrej woli i/lub podobne straty lub korupcję danych lub informacji, lub czysta strata ekonomiczna, lub jakiekolwiek specjalne, pośrednie lub wynikowe koszty strat, szkody obciążenia lub wydatki, które jednak powstały.
 11. Wypowiedzenie
  1. Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw, które możemy mieć, możemy zakończyć dostęp użytkownika do Platformy natychmiast i bez ponoszenia odpowiedzialności w każdych okolicznościach, w tym:
   1. w razie naruszenia warunków Polityki Akceptowalnego Użytkowania;
   2. w razie rzeczowego naruszenia Regulaminu, który jest nieodwracalny lub (jeśli odwracalny) nie zostanie odnowiony w ciągu 30 dni od pisemnego powiadomienia o naruszeniu;
   3. w razie niemożności spłaty długów w terminie lub w razie wszczęcia postępowania upadłościowego lub administracyjnego, zawarcia układu z wierzycielami lub podjęcia lub prowadzenia podobnych lub analogicznych działań w dowolnej jurysdykcji; lub
   4. w razie dostarczenia nam fałszywych, wprowadzających w błąd lub nieprawidłowych w inny sposób informacji.
 12. Prywatność
  Osobiste informacje, które nam dostarczasz, będą przetwarzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.
 13. Poufność
  1. Użytkownik zgadza się zachować w tajemnicy wszelkie poufne informacje otrzymane od nas, a mianowicie wszelkie informacje, które mają charakter poufny lub są oznaczone jako takie, w tym informacje i materiały dotyczące naszej działalności, informacji finansowych, informacji dotyczących zakładów i historii, praw własności intelektualnej, procesów biznesowych, relacji z dostawcami, danych klientów i działań w ramach niniejszego Regulaminu ("Informacje Poufne"). W razie jakichkolwiek wątpliwości Platforma i Oprogramowanie (w tym wszystkie powiązane informacje i dane) są poufne.
  2. Użytkownik zgadza się nie ujawniać żadnych Informacji Poufnych stronom trzecim bez naszej uprzedniej pisemnej zgody, przechowywać wszystkie Informacje Poufne w bezpiecznym miejscu, gdy nie są używane, i chronić wszystkie Informacje Poufne w sposób nie mniej bezpieczny niż ten, w jakim chronione są własne informacje poufne o podobnym charakterze oraz używać Informacji Poufnych jedynie do celów korzystania z Platformy zgodnie z tym Regulaminem.
  3. Informacje Poufne nie będą zawierały informacji, które można wykazać na uzasadnionych podstawach
   (& nbsp; i) jak wcześniej wiadomo, bez żadnego zobowiązania do zachowania ich w tajemnicy,
   (& nbsp; ii) jako niezależnie opracowane przez użytkownika bez odniesienia do Informacji Poufnych;
   (iii) które są lub stają się dostępne dla społeczeństwa bez naruszenia niniejszego Regulaminu;
   (iv) które muszą być ujawnione zgodnie z prawem, przepisami, decyzją sądu lub innego organu rządowego, pod warunkiem, że podejmowane są wszelkie uzasadnione starania w celu powiadomienia nas z wyprzedzeniem o takim wymaganym ujawnieniu; lub które zostały zgodnie z prawem otrzymane, bez ograniczeń, przed ujawnieniem, od strony trzeciej, która ma swobodę ujawniania takich informacji.
 14. Siła wyższa
  Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub awarie wynikające z okoliczności pozostających poza naszą kontrolą.
 15. Poprawki
  Rezerwujemy sobie prawo do wprowadzania poprawek w tym Regulaminie w każdej chwili bez uprzedniego powiadomienia. Dlatego obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie Regulaminu od czasu do czasu, żeby upewnić się, że zgadza się z nim, a dalsze korzystanie z Platformy i Oprogramowania będzie uważane za akceptację użytkownika wszystkich zmian, które możemy wprowadzić.
 16. Przeniesienie własności
  Prawa przyznane na mocy niniejszego Regulaminu są osobiste i użytkownik nie może sprzedać, przydzielić, oddelegować, powierzyć, stworzyć podkontraktu, obdłużyć, obciążać ani w inny sposób przekazywać praw i obowiązków bez wcześniejszego pisemnego porozumienia. VIP-IBC może w każdym momencie oddelegować, stworzyć podkontrakt, zastąpić, obdłużyć, obciążyć lub w inny sposób przekazać część lub wszystkie swoje prawa lub obowiązki w ramach tej Umowy bez zgody użytkownika.
 17. Całość porozumienia
  Użytkownik potwierdza, że nie zawarł niniejszego Regulaminu na podstawie jakiegokolwiek przedstawicielstwa, które nie jest wyraźnie określone w tym dokumencie. Żadne z postanowień nie wyklucza odpowiedzialności za oszustwo.
 18. Odłączenie
  Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu jest niezgodne z prawem lub uznane przez sąd za niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne to, w zakresie, w jakim jest to wymagane, zostanie ono oddzielone od tego Regulaminu i unieważnione, bez zmiany pozostałych postanowień i w żaden sposób nie wpłynie na okoliczności ani na ważność ani na egzekwowanie tego Regulaminu.
 19. Prawo i jurysdykcja
  Ten Regulamin (oraz wszelkie spory, kontrowersje, postępowania lub roszczenia każdego rodzaju wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z tym Regulaminem) będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem angielskim. Strony godzą się, że sądy angielskie mają pełną jurysdykcję do rozpoznawania i rozstrzygania wszelkich działań, pozwów, postępowań lub sporów związanych z niniejszym Regulaminem i nieodwołalnie poddają się jurysdykcji takiego sądu.
 20. Zasady zakładów akumulowanych
  1. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia zakresu wydarzeń, które są dostępne w ramach zakładów akumulowanych.
  2. Maksymalny zakład w zakładzie akumulowanym, który zostanie ustalony według naszego uznania, będzie wyświetlany na betslipie. Minimalna stawka zakładu może także być wskazana.
  3. Ograniczenie wypłaty dla zakładów akumulowanych w jednym dniu kalendarzowym (GMT) to 20 tys. EUR (lub odpowiednik tej kwoty w innej walucie). Czas rozliczenia dla każdego zakładu akumulowanego zależy od tego, jak długo zakład jest rozliczany przez nas. Zakłady akumulowane będą zazwyczaj rozliczane zaraz po ogłoszeniu wyniku zakładu (np. po pierwszym przegranym meczu lub po wygraniu ostatniego meczu). Jednakże, nie ma gwarancji co do czasu rozliczenia zakładów akumulowanych.
  4. Zasadę kwoty maksymalnej wypłaty stosuje się w stosunku do każdego klienta indywidualnego lub grupy klientów działających razem, obstawiających taką samą kombinację zakładów, niezależnie od tego, czy te zakłady są obstawione oddzielnie, w różnym zakresie cenowym lub w inne dni i przez różne konta. Jeśli mamy podstawy twierdzić, że zakłady zostały w ten sposób obstawione, ogólna wypłata dla wszystkich zakładów akumulowanych będzie ograniczona do jednej maksymalnej kwoty wypłaty.
  5. Mecze będą rozliczane według oficjalnych wyników pochodzących od odpowiedniego organu zarządzającego niezależnie od późniejszej dyskwalifikacji lub modyfikacji wyniku (wyjątkiem jest modyfikacja wyniku ogłoszona w ciągu 24 godzin od pierwszego wyniku meczu, mająca na celu poprawienie błędu).
  6. Jeśli nie ma oficjalnego wyniku pochodzącego od odpowiedniego organu zarządzającego, wynik zostanie ustalony na podstawie informacji otrzymanych od niezależnych źródeł. W takich wypadkach, jeśli w ciągu 48 godzin jakakolwiek nowa informacja stanie się publiczna, wówczas będziemy ustalać (w granicach rozsądku): (i) czy zakłady powinny zostać przywrócone i ponownie rozliczone w świetle nowych faktów lub (ii) czy czekać na kolejne informacje przed podjęciem decyzji o ponownym rozliczeniu zakładów. Każda informacja, która stanie się publiczna po ponad 48 godzinach od rozliczenia zakładu nie zostanie przez nas uznana (niezależnie od tego, czy ta informacja mogłaby wskazać na inny wynik).
  7. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do wyniku lub potencjalnego wyniku, zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia rozliczenia każdego meczu na czas nieokreślony do momentu, w którym wątpliwości zostaną rozstrzygnięte w sposób satysfakcjonujący. Zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia każdego zakładu, jeśli wątpliwości związane z wynikiem nie mogą być rozsądnie rozstrzygnięte.
  8. W przypadku zmiany lokalizacji wydarzenia, zastrzegamy sobie prawo do unieważnienia zakładów, jeśli taka zmiana w znaczący sposób zmieniłaby prawdopobieństwo wygranej zakładu, co będzie ustalane według naszego uznania.
  9. W przypadku przełożenia wydarzenia, jeśli wydarzenie nie rozpocznie się o ustalonej godzinie i nie rozpocznie się tego samego dnia (czasu miejscowego), wówczas zakłady dotyczące przełożonego meczu zostaną unieważnione, a zakład akumulowany zostanie ponownie przeliczony o pomniejszone kursy na podstawie pozostałych wydarzeń.
  10. Może istnieć minimalna lub maksymalna liczba zakładów potrzebnych do stworzenia zakładu akumulowanego.
  11. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia lub zmiany rozliczenia, jeśli zakład akumulowany został rozliczony nieprawidłowo. To może prowadzić do zmiany twojego salda, a jeśli nie masz odpowiednich środków na koncie, musisz dokonać wpłaty na konto, żeby pokryć saldo minusowe.
  12. Kursy dla każdego zakładu w zakładzie kombinowanym mogą wyświetlać się zaokrąglone (np. do dwóch miejsc po przecinku). Jednak, podczas liczenia wypłaty zakładu akumulowanego używamy dokładnych kursów dla każdego z zakładów.
  13. Możemy ograniczyć lub nie pozwolić na włączanie do zakładów kombinowanych pewnych gier według naszego uznania.
  14. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania zakładów akumulowanych w zakresie jednej gry, jeśli uznamy, że ta opcja zakładów jest nadużywana.
  15. Jeśli jedno lub więcej wydarzeń lub część wydarzenia z zakładu akumulowanego jest albo przełożone, anulowane lub unieważnione z jakiekogolwiek powodu, zakład akumulowany zostanie ponownie przeliczony o pomniejszone kursy na podstawie pozostałych wydarzeń w zakładzie. Na przykład, jeśli jeden (lub więcej) zakładów zostanie unieważnionych, wówczas kursy tego zakładu powrócą do 1.00.
  16. Jeśli wszystkie zakłady wygrają, wówczas zakład kombinowany jest wygrany i zostanie opłacony według połączonych kursów danych zakładów. Jeśli jeden (lub więcej) zakładów przegra, wówczas zakład akumulowany jest przegrany.