Confirmed restart dates: Israel 03/06, Portugal 04/06, Austria 05/06, Bulgaria/Slovenia/Vietnam 05/06, Croatia/Greece/Romania 06/06, Spain 11/06, Turkey 12/06, Sweden 14/06, Norway 16/06, England 17/06, Russia 19/06, Italy 20/06, F1 Austria 05/07

Przyjęte Zasady Użytkowania

Informacje poniżej są WAŻNE i PRAWNIE WIĄŻĄCE – Przeczytaj je uważnie

Te Przyjęte Zasady Użytkowania (ang. AUP) zarządzają korzystaniem ze strony www.vip-ibc.com przez użytkownika. O ile nie wskazano inaczej, terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w tym dokumencie, muszą posiadać definicje określone w naszym regulaminie. Poprzez korzystanie lub składanie wniosku o korzystanie z Platformy (www.vip-ibc.com), użytkownik zgadza się przestrzegać zasad niniejszego AUP, które jest włączone w każdą umowę pomiędzy użytkownikiem i BET-IBC.

Zabronione użytkowanie - przegląd

Użytkownik może używać Platformy jedynie w legalnych celach. Nie może używać jej:

Szczególne zakazy

Biorąc pod uwagę ogólne zasady określone powyżej, niedopuszczalne użycie to także następujące:

Egzekwowanie

BET-IBC określi według uznania, czy nastąpiło naruszenie AUP. Jeśli zasady zostały naruszone, podejmiemy wszelkie działania, które uznamy za stosowne.

Niestosowanie się do zasad powyższego AUP stanowi istotne naruszenie Regulaminu i może skutkować podjęciem któregokolwiek lub wszystkich z następujących działań:

Nie ponosimy odpowiedzialności za działania podejmowane w odpowiedzi na naruszenie tego AUP. Działania opisane tutaj nie są ograniczone i możemy podjąć wszelkie inne działania, które uznamy za stosowne.

Zmiany tej Polityki

Możemy zmienić zasady dotyczące dozwolonego użytkowania w dowolnym czasie, zmieniając tę stronę bez uprzedzenia. Dlatego obowiązkiem użytkownika jest sprawdzanie tej polityki od czasu do czasu, żeby upewnić się, że zgadza się z nią, a dalsze korzystanie z Platformy i Oprogramowania będzie zgodne ze zmianami, które możemy wprowadzić w tej polityce.

Zrzeczenie się i zerwanie

Każde niepowodzenie lub opóźnienie w wykonaniu lub egzekwowaniu tych zasad nie stanowi zrzeczenia się ani tej polityki ani żadnego innego prawa lub środka zaradczego.

Pytania?

Jeśli masz pytania związane z przestrzeganiem tego AUP, skontaktuj się z BET-IBC na vip@bet-ibc.com