IT's UP AND RUNNING! Accumulator betting has been added to our VIP-IBC platform! Subscribe NOW to be given access!

Voorwaarden

De onderstaande informatie is BELANGRIJK en JURIDISCH BINDEND - Lees dit aub zorgvuldig door

 1. Invoering
  1. De volgende termen, samen met onze Acceptable Use en privacybeleid (die door verwijzing hierin opgenomen) (samen, 'voorwaarden') regelen alle gebruik van de weddenschappen platform ( 'Platform') die door VIP-IBC ( 'we' ons 'en / of 'onze') via haar website (' website ').
  2. Door het gebruik van het platform, en de software die erin ( 'Software') erkent u dat u hebt gelezen en begrepen en overeengekomen te worden gebonden door deze voorwaarden.
 2. Aard van het Platform
  1. Alle Inzetten zijn tussen u en de Bookmakers alleen wanneer VIP-IBC is niet en zal nooit, onder geen enkele voorwaarde een partij bij die weddenschappen. VIP-IBC niet als of houd zichzelf uit, als een bookmaker.
 3. Account Informatie
  1. U erkent en aanvaardt dat:
   1. Uw gebruik van het Platform zal geen wet- of regelgeving, gedragscode, code of practice of enige verplichting aan derden niet schenden.
   2. Als individu, erkent u en bevestigen dat u ten minste 18 jaar oud zijn en dat u gezond van geest en volledig in staat het aangaan van bindende juridische overeenkomsten.
   3. that you are of sound mind and fully capable of entering into binding legal agreements.
 4. We zijn niet verplicht om elke organisatie of persoon in staat te stellen het Platform gebruiken en we behouden ons het recht voor om toestemming voor een persoon of rechtspersoon het platform te gebruiken op onze absolute discretie te weigeren.
 5. U vindt er alle accountinformatie te houden, zoals gebruikersnaam (s) en wachtwoorden (s), veilig en strikt vertrouwelijk. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte als u zich bewust van enig ongeoorloofd gebruik van het platform.
 6. Het gebruik van het Platform
  1. U verbindt zich ertoe de verantwoordelijkheid om het Platform voor legitieme weddenschappen uitsluitend en strikt in overeenstemming met deze Voorwaarden. U mag het Platform niet gebruiken als een dergelijk gebruik wordt beschouwd als illegaal in het rechtsgebied waar u zich bevindt.
  2. U bent volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle weddenschappen en alle bijbehorende winsten, verliezen en andere verantwoordelijkheden, waaronder (maar niet beperkt tot) de keuze van Bets, nauwkeurigheid, bedragen ingezet en instelling en / of de naleving van alle toepasselijke inzet limieten. U begrijpt en accepteert dat u geld kan verliezen op een Bets en dat u draagt de volledige verantwoordelijkheid voor alle verliezen. VIP-IBC zal in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor dergelijke verliezen.
  3. U bent verantwoordelijk voor het begrijpen van de inhoud en het functioneren van het platform, met inbegrip van de functionaliteit van de Software.
  4. U stemt ermee in dat u:
   1. ons de volledige medewerking en hulp nodig in verband met de bepalingen van het Platform en het onderzoek naar eventuele onderbrekingen, fouten, storingen of veiligheidsproblemen;
   2. ons te voorzien van alle gegevens en andere informatie die redelijkerwijs nodig is in verband met deze voorwaarden, met inbegrip van toegang tot informatie over de beveiliging en software-interfaces naar alle relevante zakelijke toepassingen, en ervoor zorgen dat alle verstrekte gegevens juist, juist, volledig en niet misleidend zijn in materieel opzicht; en
   3. het uitvoeren van uw verplichtingen tijdig en op een efficiënte wijze en ons onmiddellijk op de hoogte van eventuele feitelijke of vermoedelijke inbreuken.
  5. Mocht u niet aan een van de bovengenoemde verplichtingen dan zullen we niet aansprakelijk voor enige vertraging, verlies of schade voortvloeiend uit het verzuim of uit het afgaan op informatie of materialen die door jou.
  6. Als uw ROI op een gegeven moment is abnormaal hoog of uw gokgedrag gaat ver buiten de norm, behouden wij ons het recht voor om de opdracht in te zamelen voor weddenschappen en transfers.
 7. Vertrouwen op Platform Gegevens
  1. De informatie via het platform met betrekking tot de richtprijs en volume die de Bookmakers ( 'Product (en)') aan een 'as is' basis en VIP-IBC geen beweringen en geeft geen garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid van die informatie.
  2. U aanvaardt dat VIP-IBC geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden in offertes zullen moeten. U aanvaardt dat alle aanbiedingen zijn alleen uitnodigingen, dus kan er geen garantie over de beschikbaarheid of de huidige status van het Bod zijn wanneer u de plaatsing van een Bet bestellen.
 8. Opschorting van Platform & amp; Onderhoud
  1. Wij behouden ons het recht te beperken, op te schorten of de toegang tot het Platform zonder enige aansprakelijkheid te beëindigen:
   1. als we kijken naar de actie als nodig is binnen reden om van u of onze belangen of de belangen van een derde partij (met inbegrip van onze klanten) en / of voor de veiligheid of de werking van het Platform of ter bescherming van VIP-IBC-systemen of netwerk of die van te beschermen onze klanten;
   2. als u een van de voorwaarden hierin heeft geschonden of we redelijkerwijs van mening zijn dat u zo geschonden of staan te schenden;
   3. als u niet samen te werken met ons over eventuele verdachte of daadwerkelijke schending van de voorwaarden; of
   4. als we daartoe verplicht door de wet of in overeenstemming met een verzoek van een regelgevende of overheidsinstantie.
  2. We kunnen alle of een deel van het Platform voor het doel van de reparatie, onderhoud of verbetering op te schorten. Wij zullen u voorzien van een redelijke termijn vooraf schorsingen waar mogelijk en maken gebruik van redelijke inspanningen om een dergelijke schorsingen tot een minimum beperken. Als we worden gedwongen op te schorten als gevolg van gebrek of een compromis van uw kant, zal handhaving van de schorsing totdat het probleem is verholpen naar onze redelijke tevredenheid.
 9. Uitsluitingen
  1. U erkent en aanvaardt dat vanwege de aard van het Platform, kunnen we niet beloven dat het foutloos, immuun voor veiligheidsrisico's of beschikbaar zal zijn op een ononderbroken basis. Wij zullen alle redelijke maatregelen om de juistheid en de beschikbaarheid van het Platform te handhaven in dienst, maar we kunnen geen enkele garantie met betrekking tot die facetten.
  2. U gaat akkoord en accepteren dat we geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, gebreken of andere fouten in de Platform (met inbegrip van de Software) zal hebben. [Niettegenstaande het voorgaande, u uitdrukkelijk ermee akkoord dat wij geen enkele aansprakelijkheid hebben met betrekking tot de eventuele verliezen (inclusief, maar niet beperkt tot het gokken verliezen) u kunt lijden als gevolg van uw vertrouwen op enige Platform data (inclusief maar niet beperkt tot eventuele onjuiste kennisgeving van afwijzing of niet-uitvoering van een transactie), tenzij u eerst een verzoek aan ons om de juistheid van deze gegevens te controleren en we onachtzaamheid bevestigen zo nauwkeurig. Een dergelijke aansprakelijkheid, geeft niettemin onderworpen aan de beperkingen en uitsluitingen uiteengezet in artikel 10 hieronder.]
  3. U gaat akkoord en accepteren dat we geen enkele aansprakelijkheid voor enige tekortkoming of vertraging zal door u in verwijzing naar
   (i) het beheer en onderhoud van uw bet account (s), waaronder (maar niet beperkt tot) het niet voldoen aan de beschikbaarheid en de toereikendheid van de middelen te verzekeren,
   (ii) controle en verificatie van alle weddenschappen, waaronder (maar niet uitsluitend) status en nauwkeurigheid, en / of
   (iii) andere aspecten van Bet selecties.
   U erkent en aanvaardt dat u toegang tot uw anders dan via het Platform wedden accounts en u ermee akkoord dat u verantwoordelijk voor het regelmatig monitoren en controleren van alle aspecten van uw weddenschappen activiteit door die andere middelen.
  4. Wij zijn niet verantwoordelijk voor ongeoorloofde toegang tot uw gegevens of ongeautoriseerd gebruik van het Platform [tenzij een dergelijke toegang of het gebruik van de resultaten van onze niet-naleving van onze veiligheid verplichtingen binnen reden].
 10. Eigendom
  1. www.vip-ibc.com is eigendom van VIP-IBC.com, waaronder (maar niet beperkt tot) alle rechten in data, database rechten, intellectuele eigendomsrechten en gerelateerde inhoud, met uitzondering van alle informatie met betrekking tot aanbiedingen. U hebt geen rechten, of aan, het platform of de anders dan het beperkte recht op gebruik als Software uiteengezet in artikel 4 hierboven.
  2. U aanvaardt en bevestigt dat, tenzij de geldende wetgeving mogelijk te maken, of er werd een voorafgaande instemming betuigd met ons geweest, u zult niet:
   1. trachten te kopiëren, wijzigen, dupliceren, afgeleide werken, frame, spiegel, publiceren, downloaden, vertoning, verzenden of distribueren of alle delen van het platform of verwante of bijbehorende documentatie ( 'Documentatie') (indien van toepassing) in welke vorm of media of op enige wijze; of
   2. proberen te compileren te keren, demonteren, reverse-engineeren of anderszins terugbrengen tot een menselijk waarneembare vorm of alle onderdelen van de Software; of
   3. toegang tot enige of alle delen van het platform en / of documentatie om een product of dienst die concurreert met het platform en / of documentatie te bouwen; of
   4. gebruik maken van het platform om diensten aan derden te verstrekken; of
   5. licentie, verkopen, verhuren, leasen, overdragen, toewijzen, distribueren, weer te geven, openbaar te maken, of op andere wijze commercieel te exploiteren, of anderszins het Platform (of een deel daarvan) beschikbaar aan derden; of
   6. trachten te verkrijgen, of assisteren derden bij het verkrijgen van toegang tot het Platform, anders dan via een overeenkomst met ons.
 11. Vergoeding
  U gaat ermee akkoord te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen claims, acties, procedures, verliezen, schade, kosten en kosten (inclusief maar niet beperkt tot gerechtskosten en juridische kosten) die voortkomen uit of in verband met uw gebruik van het Platform en / of uw schending of niet-naleving van deze voorwaarden.
 12. Beperking
  1. Behalve zoals uitdrukkelijk en specifiek in deze voorwaarden bedongen, alle garanties, verklaringen, voorwaarden en alle andere voorwaarden van welke aard dan ook (ook geïmpliceerd door de wet of common law) zijn, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, uitgesloten.
  2. Niets in deze overeenkomst sluit aansprakelijkheid:
   ( i) voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid
   ( ii) voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of
   (iii) wat er ook niet worden uitgesloten op grond van het toepasselijke recht.
  3. U gaat ermee akkoord dat:
   ( i) bent u slechts een geautoriseerde gebruiker
   (ii) uw recht op gebruik van het platform uitsluitend afkomstig zijn van de rechten van de VIP-IBC rekeninghouder onder wiens gezag u worden uitgegeven met een gebruikersnaam en wachtwoord ( 'rekeninghouder')
   (iii) als enige aansprakelijk VIP-IBC's moeten aan de rekeninghouder, en
   (iv) heb u geen rechten tegenover VIP-IBC, contractuele of anderszins, en u hierbij uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk alle dergelijke rechten af te zien. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande en onderworpen aan clausules 10.2 en 10.3:
   1. VIP-IBC is niet aansprakelijk uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid of schending van een wettelijke plicht), contract, onjuiste voorstelling van zaken, restitutie of anderszins, voor enig verlies van winst (direct of indirect), verlies van zakelijke, uitputting van goede wil en / of soortgelijke verlies of beschadiging van gegevens of informatie, of puur economisch verlies, of voor bijzondere, indirecte of gevolgschade kosten, schade, kosten of uitgaven ook ontstaan.
 13. Beëindiging
  1. Onverminderd alle andere rechten die we hebben, kunnen we uw toegang tot het platform te beëindigen onmiddellijk en zonder aansprakelijkheid in alle omstandigheden, waaronder:
   1. schending van een van de voorwaarden van de Acceptable Use Policy;
   2. een wezenlijke inbreuk op een van deze voorwaarden, die onherstelbare of (indien inwisselbaar) niet worden verholpen binnen 30 dagen na schriftelijke kennisgeving van de overtreding;
   3. onvermogen om uw schulden te betalen wanneer ze verschuldigd zijn of als u in de insolvabiliteit of administratie procedure in te voeren, een regeling treffen met de schuldeisers, of neem of lijden een soortgelijke of soortgelijke actie in enig rechtsgebied; of
   4. ons voorzien van valse, misleidende of anderszins onjuiste informatie.
 14. Privacy
  De persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zullen worden verwerkt in overeenstemming met ons privacybeleid.
 15. Vertrouwelijkheid
  1. U stemt ermee in geheime vertrouwelijke informatie die zij van ons houden, namelijk alle informatie die een vertrouwelijk karakter of is gemarkeerd als zodanig, met inbegrip van informatie en materiaal met betrekking tot onze activiteiten, financiële informatie, wedden informatie en geschiedenis, intellectuele eigendomsrechten, bedrijfsprocessen, relaties met leveranciers, klantgegevens en activiteiten die in het kader van deze Voorwaarden ( 'vertrouwelijke informatie'). In verlichting van twijfel, het Platform en de Software (inclusief alle gerelateerde informatie en gegevens) zijn vertrouwelijk.
  2. U stemt ermee in om het even welke vertrouwelijke informatie aan een derde partij die niet openbaar te maken zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, om alle vertrouwelijke informatie op te slaan op een veilige plek als deze niet in gebruik is en te vrijwaren van alle vertrouwelijke informatie op een manier die niet minder veilig dan wat u op uw eigen vertrouwelijke informatie van dezelfde of soortgelijke aard, en om de Vertrouwelijke informatie alleen gebruiken voor het doel van het gebruik van het platform in overeenstemming met deze Voorwaarden.
  3. Vertrouwelijke informatie omvat niet de informatie die u kunt aantonen op redelijke gronden
   ( i), zoals eerder bekend bij u zonder enige verplichting om het in vertrouwen te houden,
   ( ii) onafhankelijk is ontwikkeld door u zonder verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie;
   (Iii) dat is of wordt ter beschikking van het publiek door middel van geen overtreding van deze voorwaarden;
   (Iv) die nodig is om te worden onthuld door de wet, regelgeving, geldig bevel van een rechtbank of een ander overheidsorgaan, op voorwaarde dat u alle redelijke inspanningen om ons op voorhand van dergelijke vereiste openbaarmaking zullen gebruiken; of die wettig ontvangen, zonder beperking tegen openbaarmaking, een derde bevrijden tot openbaarmaking.
 16. overmacht
  Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen of afwijkingen als gevolg van omstandigheden buiten onze controle.
 17. wijzigingen
  Wij behouden ons het recht voor om deze voorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom uw verantwoordelijkheid om deze voorwaarden van tijd tot tijd om ervoor te zorgen dat u akkoord gaat met hen, en dat het verdere gebruik van het platform en de software zal worden als uw aanvaarding van eventuele wijzigingen die we kunnen maken.
 18. toewijzing
  De onder deze Voorwaarden verleende rechten zijn persoonlijk aan u en u mag niet verkopen, toewijzen, delegeren, onderaanneming, hypotheek, opladen of anderszins overdragen enige of al uw rechten en plichten zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. VIP-IBC kan te allen tijde toe te wijzen, novate, delegeren, onderaanneming, hypotheek, kosten of anderszins overdragen enige of al haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst zonder uw toestemming.
 19. Volledige overeenkomst
  U bevestigt dat u niet in deze voorwaarden op basis van enige verklaring die niet uitdrukkelijk hierin uiteengezet zijn aangegaan. Geen term hierin sluit aansprakelijkheid voor fraude.
 20. verbreking
  Indien enige bepaling van deze Voorwaarden door de wet verboden is of die door een rechtbank onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar te zijn, de bepaling is, voor zover nodig, worden losgemaakt van deze Algemene onwerkzaam zoveel mogelijk zonder wijziging van de overige bepalingen, en zal op geen enkele wijze afbreuk aan andere omstandigheden of de geldigheid of de tenuitvoerlegging van deze voorwaarden.
 21. Wet en jurisdictie
  Deze Algemene Voorwaarden (en alle geschillen, controverse, procedure of vordering van welke aard dan ook die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houden met deze voorwaarden) worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht. De partijen zijn het erover eens dat de Engels rechtbanken exclusieve bevoegdheid om te horen en op te lossen een actie, geding, procedure of geschil in verband met deze voorwaarden en onherroepelijk aan de jurisdictie van die rechterlijke instantie te hebben.
 22. Accumulatorregels
  1. We behouden ons het recht voor om het bereik van evenementen waarvoor accumulator weddenschappen beschikbaar zullen zijn te beperken.
  2. De maximale inzet van een accumulator. die naar eigen goeddunken zal worden bepaald, zal worden weergegeven in de weddenschapstrook. De minimale inzetvereisten kunnen ook van toepassing zijn.
  3. De maximale uitbetalingslimiet voor accumulatoren in één kalenderdag (GMT) is 20.000 euro (of het equivalent daarvan in andere valuta). De afrekeningstijd van elke accumulator wordt bepaald door het tijdstip waarop de accumulator door ons wordt afgerekend. Accumulator weddenschappen zullen over het algemeen worden afgerekend kort nadat de uitkomst van de accumulator is vastgesteld (d.w.z. nadat de eerste verliezende etappe is verloren of nadat de laatste winnende etappe is gewonnen). Wij geven echter geen garanties met betrekking tot de afrekeningstijd van accumulator weddenschappen.
  4. De maximale uitbetalingslimiet is van toepassing op één enkele klant of groep van klanten die samen handelen en dezelfde combinatie van selecties steunen, ongeacht of dergelijke weddenschappen al dan niet afzonderlijk worden afgesloten, tegen een reeks verschillende prijzen, op verschillende dagen en via een aantal verschillende rekeningen. Als we geloven dat een aantal weddenschappen op deze manier zijn geplaatst, zal de totale betaling van al die weddenschappen samen worden beperkt tot één enkele maximale uitbetaling.
  5. De legs worden afgerekend op het officiële resultaat van het betrokken bestuursorgaan, ongeacht een eventuele latere diskwalificatie of wijziging van het resultaat (behalve als een wijziging wordt aangekondigd binnen 24 uur na de eerste afrekening van het betrokken onderdeel om een fout in de rapportage van het resultaat te corrigeren).
  6. Als er geen officieel resultaat van een relevant bestuursorgaan beschikbaar is, zal het resultaat worden bepaald aan de hand van informatie uit onafhankelijke bronnen. Als er in dergelijke gevallen binnen 48 uur na afwikkeling nieuwe informatie in het publieke domein komt, dan zullen wij (in redelijkheid) een van beide bepalen: (i) of de weddenschappen in het licht van deze nieuwe informatie moeten worden hersteld of hervestigd; of (ii) of we al dan niet moeten wachten op verdere informatie alvorens te beslissen of we de legs opnieuw moeten plaatsen of hervestigen. Alle informatie die meer dan 48 uur na de afwikkeling van een markt in het publieke domein komt, wordt door ons niet in overweging genomen (ongeacht of deze informatie al dan niet tot een ander resultaat kan hebben geleid).
  7. In het geval van enige onzekerheid over enig resultaat of potentieel resultaat, behouden wij ons het recht voor om de afwikkeling van elke etappe voor onbepaalde tijd op te schorten totdat de onzekerheid naar onze tevredenheid kan worden opgelost. Wij behouden ons het recht voor om elke leg te annuleren wanneer de onzekerheid over de afwikkeling niet naar onze redelijke tevredenheid kan worden opgelost.
  8. In het geval van een verandering in de locatie behouden wij ons het recht voor om legs te annuleren wanneer er een redelijk verschil is in de waarschijnlijkheid van de resultaten als gevolg van deze verandering, die wij naar eigen goeddunken zullen bepalen.
  9. In geval van uitstel, als een evenement niet start zoals gepland, en niet dezelfde dag (lokale tijd van het evenement) begint, dan zal het uitgestelde leg of de legs nietig worden verklaard en zal de accumulator worden herberekend, met de kansen verminderd, op basis van de resterende live legs.
  10. Maximale en minimale eisen voor de leg kunnen van toepassing zijn.
  11. Wij behouden ons het recht voor om de afrekening terug te draaien of te wijzigen in geval van een onjuiste afrekening van een accumulator. Dit kan ertoe leiden dat er wijzigingen in uw rekening worden aangebracht om veranderingen in de vereffening te weerspiegelen en als er onvoldoende fondsen op uw rekening staan, kunnen we eisen dat u fondsen op uw rekening zet om het openstaande saldo aan te passen.
  12. De kansen voor elke selectie in een accumulator kunnen voor weergavedoeleinden worden afgerond (bijv. afgerond op twee cijfers achter de komma). Bij de berekening van de uitbetaling van een accumulator zullen we echter de exacte kansen van elke selectie gebruiken om de exacte uitbetaling te bepalen.
  13. We kunnen naar eigen goeddunken dezelfde spelaccumulatoren op specifieke spellen beperken of niet toestaan.
  14. We behouden ons het recht voor om hetzelfde spelaccumulator weddenschappen te annuleren als we denken dat deze weddenschapsoptie wordt misbruikt.
  15. Als een of meer legs, of gedeeltelijke legs, van de accumulator een push, of een annulering, of anderszins ongeldig zijn om welke reden dan ook, zal de accumulator opnieuw worden berekend, waarbij de kansen worden verkleind, op basis van de resterende live legs. Als bijvoorbeeld een (of meer) selecties ongeldig zouden zijn, dan zullen de kansen voor die selectie terugvallen op kansen van 1,00.
  16. Als alle selecties zouden winnen, dan wint de accumulator en zal worden betaald met de gecombineerde kansen van twee of meer selecties. Als één (of meer) selecties niet zouden winnen, dan verliest de accumulator.