VEĆA OGRANIČENJA OGRANIČENJA: Skype kladionica je dodana na VIP-IBC platformu - kontaktirajte nas kako biste dobili besplatni testni račun

Politika Prihvatljive Upotrebe

Informacija niže je VAŽNA i PRAVNO OBAVEZUJUĆA - Molimo da pročitate pažljivo

Ova politika prihvatljive upotrebe (PPU) uređuje Vašu upotrebu internet strane www.vip-ibc.com . Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, glavni uslovi koji nisu definisani u ovom dokumentu će podržavati definicije postavljene u našim opštim uslovima. Korišćenjem ili primjenom upotrebe Platforme (www.vip-ibc.com) , Vi ste saglasni da poštujete uslove ove PPU, koja je sastavni dio bilo kog ugovora između Vas i BET-IBC/ja.

Zabranjene upotrebe - Pregled

Možete koristiti Platformu samo za zakonom dozvoljene svrhe. Ne možete je koristiti:

 • na bilo koji način koji krši bilo koji primjenjivi lokalni, nacionalni ili međunarodni propis;
 • na bilo koji način koji je nezakonit ili kriminalan ili ima bilo koju nezakonitu ili kriminalnu svrhu ili efekt;
 • za svrhu štete ili pokušaja nanošenja štete bilo kome, uključujući maloljetna lica ili na bilo koji način koji će, ili može moguće, da povrijedi lična prava drugih;
 • na bilo koji način koji će ili moguće može da povrijedi autorska prava, zaštitni znak proizvođača, poslovnu tajnu ili druga prava intelektualne svojine drugih;
 • da se prenosi ili omogućava slanje bilo kojeg neugovorenog ili neovlašćenog reklamiranja ili promotivnog materijala ili bilo kojeg drugog oblika sličnog podsticanja (spam);
 • u vezi sa bilo kakvim klevetničkim, nepristojnim, opscenim, uvredljivim, prijetećim ili zlostavljačkim ponašanjem ili aktivnošću;
 • da se svjesno prenose bilo kakvi podaci, šalju ili postavljaju na Internet bilo kakvi materijali koji sadrže viruse, trojance, worms/ ,,crve’’, vremenske ,,bombe’’, bot-ove, zapisivače podataka za glavne udare, špijunske softvere, softvere za reklame ili bilo kakve druge štetne programe ili sličan kompjuterski kod dizajniran da neprijateljski utiče na operativnost bilo kog kompjuterskog softvera ili hardvera;
 • na bilo koji način koji nije u skladu sa našim Uslovima.

Posebne Zabrane

Ne dovodeći u pitanje opštost principa gore navedenih, neprihvatljiva upotreba uključuje, ali nije ograničena na, sljedeće:

 • upotrebu Plaforme da bi se manipulisalo na tržištu na način da se to poveže sa sportskim događajem koji se odigrava uz potpuno ili djelimično unaprijed dogovoreni rezultat (npr. upotreba koja se vezuje sa namještanjem utakmica);
 • upotrebu Platforme za klađenje protiv bilo kojeg sportskog tima u kojem, bilo direktno ili indirektno, imate interes, npr. , kao zaposleni, direktor, predsjedavajući ili akcionar;
 • upotrebu bilo kakvih metoda ili tehnika za izvlačenje podataka sa Platforme bez našeg pristanka (npr. skupljanje podataka ili eksplorativnu analizu);
 • varljive prakse ili načine rada;
 • aktivnosti koje ograničavaju ili sprečavaju bilo koga u njihovom korišćenju ili uživanju u Platformi;
 • prouzrokovanje ili pokušaj sigurnosnih prekršaja ili prekida internet komunikacije (npr. pristupanje podacima za koje Vi niste planirani primalac, ili ulazak na server ili nalog za koji niste isključivo ovlašćeni da mu pristupite);
 • izvođenje bilo kojeg oblika praćenja mreže koje će presresti podatke koji nisu namijenjeni Vama;
 • zaobilaženje procesa provjere korisnika ili sigurnosti bilo kog računara domaćina ili naloga;
 • uplitanje ili odbijanje usluge bilo kom korisniku (npr. odbijanje napada usluge);
 • korišćenje bilo kog programa/spisa/komande ili slanje poruka bilo koje vrste napravljene s ciljem da se upliće u ili onemogućava korisnikova krajnja sesija;
 • postavljanje lažnih ili netačnih podataka bilo koje vrste;
 • slanje neželjene pošte pojedincima koji nisu izričito zahtijevali takav materijal;
 • iznošenje ili ponovno iznošenje podataka uz povredu zakona o izvozu ili uvozu ili bez svih zahtijevanih odobrenja, licenci i izuzeća.

Sprovođenje

BET-IBC će odlučiti po svom diskrecionom pravu da li postoji povreda ove PPU od strane Vas. Kada se povreda ove politike desi, mi možemo sprovesti bilo koju aktivnost koju smatramo odgovarajućom.

Neuspjeh da se postupa u skladu sa ovom PPU predstavlja materijalnu povredu Uslova i može rezultirati sprovođenjem bilo koje od navedenih aktivnosti:

 • momentalnim, privremenim ili stalnim povlačenjem Vašeg prava da koristite Platformu;
 • momentalnim, privremenim ili stalnim uklanjanjem bilo kojih podataka, sadržaja ili drugog materijala obezbijeđenog od strane Vas;
 • slanjem upozorenja Vama;
 • pravnim postupcima protiv Vas za nadoknadu svih troškova na bazi odštete (uključujući, ali bez ograničenja na, razumne administrativne i pravne troškove) koji proističu iz povrede;
 • daljom pravnom aktivnošću protiv Vas;
 • otkrivanjem ove informacije pravnim organima i drugim regulatornim tijelima.

Mi isključujemo odgovornost za aktivnosti preduzete u vezi s odgovorom na povrede ove PPU. Odgovori opisani u ovoj politici nisu ograničeni i mi možemo preduzeti bilo koje druge aktivnosti za koje razumno smatramo da su odgovarajuće.

Promjene ove Politike

Mi možemo revidirati ovu politiku prihvatljive upotrebe u bilo kom trenutku dopunjavanjem ove strane bez prethodnog obavještenja. Dakle, Vaša je odgovornost da provjeravate ovo s vremena na vrijeme da biste bili sigurni da se slažete s tim, i Vaša kontinuirana upotreba Platforme i Sofvera će biti smatrani Vašim prihvatanjem bilo kojih promjena koje mi možemo napraviti kad je u pitanju ova politika.

Odricanje i Prekid

Bilo koji neuspjeh ili odlaganje u upražnjavanju ili sprovođenju ove politike neće predstavljati odricanje bilo ove politike ili bilo kojeg drugog prava ili pravnog lijeka

Pitanja?

Ako imate bilo kakva pitanja koja se tiču ponašanja u skladu sa ovom PPU, molimo Vas da kontaktirate BET-IBC navip@bet-ibc.com